زندگی چیست؟

زندگی چیست؟
زندگی گاهی گریه است گاهی خنده
گاهی بازنده ای گاهی برنده
زندگی گاهی عشق و گاهی نفرت

گاهی امید گاهی حسرت
گاهی افتادن و موندن و بریدن
گاهی وقتا پر گشودن و پریدن
زندگی مثله یه سقفه تو هجوم بی پناهی
زندگی عشق و محبت کندن از مرگ و تباهی
زندگی مثل یه جنگه تنها جنگی که قشنگه
تو نبرد زندگی عشق حکمه تفنگه.

Advertisements