می گشتم…

لبخندی….

دارم دچار زورمرگی میشم

 

غذامو تو تختم میخورم

 

دیگه سر کار نمیرم

 

دیگه خونه دوستام نمیرم

 

 


 

بالاخره به زور فیل هوا کن تونستم یه پست بدم اما بدیش اینه که تز اون شباییه که هیچ حرفی برای گفتن ندارم